Rodo

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro-Capital Edyta Szymańska z siedzibą w Andrychowie, ul. T. Wolfa 10, strona internetowa www.euro-capital.eu, telefon 790334496, 605888827, 669 636 966 email: biuro@euro-capial.eu , eurocapital@onet.eu, biuro@euro-captal.com.pl, wadowice@euro-capital.eu; euro_capital@interia.pl
2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
W celu rozliczeń podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej
Przedstawienia oferty kredytowej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy
Zrealizowania usługi geodezyjnej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze, doradcy kredytowi i geodeci współpracujący z Administratorem.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
6) ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).